Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov (Seminar-TO-11-12-062019)

Prihlasovací formulár:

Osobné údaje
Strava a Ubytovanie
GDPR
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 týmto dobrovoľne udeľujem svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, s ich zhromažďovaním, zoskupovaním s inými osobnými údajmi, zaznamenávaním, evidenciou, usporadúvaním, prehliadaním, využívaním, uchovávaním a iným spracúvaním spoločnosťou Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97401 Banská Bystrica, na účely vedenia dokumentácie seminára "Informačné dni pre prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov". Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.